Onze algemene voorwaarden worden momenteel herwerkt en zullen spoedig terug online staan.
Bedankt voor uw begrip.

1. Rechten en plichten van de partijen

a) Verplichtingen van de opdrachtgever

De client verbindt er zich toe:

 • de beroepsbeoefenaar alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen zoals weergegeven in Artikel 1 bis – Timing van de opdrachtbrief en in de praktische afspraken terug te vinden op de website www.taccxpartners.be;
 • de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de opdrachtbrief toekomen, te verrichten;
 • elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis te brengen van de beroepsbeoefenaar;
 • indien de beroepsbeoefenaar hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;
 • na te gaan of de door de beroepsbeoefenaar geleverde documenten en staten overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, hem hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

Bij gebreke hiervan zal de beroepsbeoefenaar ontslagen zijn van elke aansprakelijkheid voor de niet-naleving van de termijnen die opgelegd zijn in de wet, de reglementen en de akkoorden met betrekking tot de uitvoering van de fiscale, sociale of andere formaliteiten die binnen het bestek vallen van zijn opdracht..


b) Verplichtingen van de beroepsbeoefenaar

De beroepsbeoefenaar voert met de vereiste zorg de hem toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis.

Hij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen van het Instituut, rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst.

De beroepsbeoefenaar kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen. Evenmin is hij verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór zijn tussenkomst.

De uitvoering van de opdracht is niet - behoudens andersluidend beding - specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude.

Behoudens andersluidend beding is de beroepsbeoefenaar niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt of diens aangestelde(n) hem overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen. De beroepsbeoefenaar mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van zijn keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n).

Overeenkomstig artikel 33 van de Wet d.d. 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen, heeft de beroepsbeoefenaar zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid laten verzekeren met een polis die is goedgekeurd door de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

De beroepsbeoefenaar, evenals zijn gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), zijn tot het beroepsgeheim gehouden, overeenkomstig artikel 58 van de Wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen en artikel 32 van het KB van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement plichtenleer der accountants, onder voorbehoud evenwel van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.


c) verbod op afwerving

De opdrachtgever en de beroepsbeoefenaar verbinden er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker van de andere partij, betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen de cliënt en de beroepsbeoefenaar, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de andere partij. Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een eenmalige forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15 000,00 EUR.

2. Aansprakelijkheid

De beroepsbeoefenaar is enkel aansprakelijk voor de toepassing van de wettelijke en administratieve reglementen, rechtsleer en rechtspraak, in voege op het tijdstip van de uitvoering van de opdracht. Aan de partijen wordt gevraagd om zoveel mogelijk hun bedenkingen, opmerkingen, raadgevingen en dergelijke mee te delen via schriftelijke weg. De beroepsbeoefenaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de professionele tekortkomingen en vergissingen die, vóór de inwerkingtreding van de onderhavige overeenkomst door om het even wie mochten begaan zijn.

De beroepsbeoefenaar verklaart hierbij te zijn aangesloten bij een bij wet verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is alle aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht gefactureerde ereloon. Indien het een recurrente opdracht betreft, wordt deze coëfficiënt toegepast op het bedrag van de erelonen die aan de opdrachtgever werden gefactureerd gedurende de twaalf maanden die het schade verwekkende feit voorafgaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze periode korter is dan één jaar.

Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de opdracht, die gericht zouden worden tegen alle personen, vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers, die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van desbetreffende verzekeringscontract.

Ze zijn niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. Bijgevolg is deze beperking uitdrukkelijk van toepassing op elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit alle andere fouten waarvoor de beroepsbeoefenaar, zijn vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers aansprakelijk zouden zij Ze zijn niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een fout van de beroepsbeoefenaar, gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden.

Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.

Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling.

3. Beroepsgeheim en anti-witwaswetgeving

De beroepsbeoefenaar, evenals zijn gevolmachtigden of aangestelden verbinden er zich toe, in verband met de aan de beroepsbeoefenaar toevertrouwde opdrachten, het beroepsgeheim te eerbiedigen. De opdrachtgever erkent op de hoogte te zijn van het feit dat de beroepsbeoefenaar onderworpen is aan de wetgeving inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.

4. Einde van de overeenkomst

De beroepsbeoefenaar en de opdrachtgever kunnen de onderhavige overeenkomst en/of volmachten te allen tijde opzeggen door middel van een per post aangetekende opzeggingsbrief. De opzegging heeft uitwerking vanaf de derde dag na verzending van de aangetekende brief.

In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen of voorschot(ten) overeenkomstig artikel 6 hieronder, is de beroepsbeoefenaar gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De beroepsbeoefenaar brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, rechtshandelingen dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de cliënt, en waarvoor de beroepsbeoefenaar opdracht had gekregen, wijst hij de cliënt hierop. Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt. De beroepsbeoefenaar is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden.

5. Onmiddellijke beëindiging om bepaalde reden(en)

a) Algemeen

In alle gevallen kan de beroepsbeoefenaar de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals:

 • omstandigheden die de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar in het gedrang brengen,
 • omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen onmogelijk maken,
 • de kennelijke tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in de onderhavige algemene voorwaarden (punt 6.2.) en in de opdrachtbrief,
 • in geval van concordaat, procedure van ontbinding of kennelijk onvermogen van de cliënt.

De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, dienen aan de cliënt te worden medegedeeld.

Naargelang de omstandigheden kan de beroepsbeoefenaar zijn beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan de cliënt.

Wanneer hij de overeenkomst stopzet, wijst de beroepsbeoefenaar de cliënt op de rechtshandelingen die dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van zijn rechten, en waarvoor hij opdracht had gekregen.


b) Faillissement

In geval van faillissement van de cliënt is de overeenkomst van rechtswege ontbonden.


c) Gebreke van eigen verbintenis

De cliënt kan te allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, de overeenkomst stopzetten, indien de beroepsbeoefenaar kennelijk in gebreke blijft zijn eigen verbintenissen, zoals omschreven in onderhavige algemene voorwaarden, praktische afspraken en in de opdrachtbrief uit te voeren.

Hij zal in elk geval zijn beslissing laten voorafgaan door een geschreven ingebrekestelling aan de beroepsbeoefenaar.

6. Erelonen en betalingsvoorwaarden

6.1 Berekening ereloon

De beroepsbeoefenaar zal voor de verrichte prestaties maandelijks een ereloonnota, met toepassing van de BTW, opstellen. De erelonen worden berekend in functie van werkelijk bestede tijd en dit overeenkomstig de afspraken vastgelegd in de opdrachtbrief, waarvan onderhavige algemene voorwaarden, praktische afspraken en privacyverklaring integraal deel uitmaken. In principe worden de erelonen berekend op basis van de tijd die elke betrokken medewerker aan de opdracht besteedt, afhankelijk van de complexiteit van de opdracht. Volgende uurtarieven worden gehanteerd:

Categorie 1 2 3 4 5 6
Uurtarief 77,83 93,93 98,73 110,35 127,78 151,00

Deze bedragen zijn exclusief BTW en andere kosten (de btw, de publicatiekosten bij de Nationale Bank van België, de verplaatsingskosten, de wettelijke boeken, de administratie- en secretariaatskosten en de andere voorgeschoten kosten).


Categorie 1: Administratieve werkzaamheden

 • Communicatie = briefwisseling, fax, e-mail met diverse instanties door secretariaatsmedewerker;
 • Beheer van het dossier = klassement en archief;
 • Algemene administratieve formaliteiten t.a.v. KBO, Belgisch Staatsblad, BTW, Sociale verzekering, Sociaal Secretariaat, …;
 • Verzending van diverse aangiftes, zo elektronisch als manueel (BTW, Belastingen, NBB,…);


Categorie 2: Input boekhouding

 • Het verwerken van de boekhoudstukken in de boekhoudsoftware;
 • Opmaak van het boekingsverslag;
 • Eerste nazicht en afpunten van debiteuren, crediteuren, wachtrekeningen en interne overboekingen;
 • Communicatie met klant inzake boekhouding.


Categorie 3: Dossierbeheer

 • Opmaken tussentijdse resultaten en jaarafsluiting;
 • Opstellen van de fiscale aangiftes;
 • Organisatie van de boekhouding;
 • Besprekingen van de resultaten;
 • Courante fiscale adviezen


Categorie 4: Adviesopdrachten

 • Zie bijlage 1 - éénmalige adviesopdrachten;
 • Vertegenwoordiging en/of bijstaan van de klant bij fiscale controles.


Categorie 5: Adviesopdrachten in kader van KMO-portefeuille


Categorie 6: Consultancyopdrachten – speciale zaken


6.2 Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling van de ereloonnota zal de opdrachtgever een bankdomicilliëring ten voordele van de beroepsbeoefenaar ondertekenen. Betaling van de erelonen zal bij de bank opgevraagd worden veertien dagen na verzending van de ereloonnota.

Alle betwistingen over de gevorderde bedragen moeten schriftelijk aan de beroepsbeoefenaar geprotesteerd worden binnen een termijn van acht dagen vanaf de datum van verzending van de ereloonnota. Na die termijn wordt de vordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd. Alle vervallen en niet betaalde sommen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag met een minimum van 50,00 euro en verhoogd met de eventuele administratie- en rechtsplegingkosten. In geval van niet betaling van bedragen die verschuldigd zijn, behoudt de beroepsbeoefenaar zich het recht voor vijftien dagen na een per post aangetekend schrijven zijn prestaties te schorsen tot volledige betaling van de vordering


6.3 Voorschotten

De beroepsbeoefenaar kan een of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden dan verrekend in de eindstaat van kosten en erelonen tenzij anders omschreven in de opdrachtbrief.


6.4 Betwisting van staat van kosten en erelonen

Alle betwistingen over de gevorderde bedragen moeten schriftelijk aan de beroepsbeoefenaar geprotesteerd worden binnen een termijn van acht dagen vanaf de datum van verzending van de ereloonnota.

Na die termijn wordt de vordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd. Alle vervallen en niet betaalde sommen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag met een minimum van 50,00 euro en verhoogd met de eventuele administratie- en rechtsplegingkosten. In geval van niet betaling van bedragen die verschuldigd zijn, behoudt de beroepsbeoefenaar zich het recht voor vijftien dagen na een per post aangetekend schrijven zijn prestaties te schorsen tot volledige betaling van de vordering.


6.5 Afleveren ereloonnota

De ereloonnota zal per mail, en dus niet op papier, worden toegezonden. Indien te wijzigen, graag per mail doorgeven aan ons kantoor op info@taccx.be. .

7. Rechtbank

Alle geschillen die mochten rijzen omtrent de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waarbinnen de maatschappelijke zetel van de beroepsbeoefenaar zich bevindt.

8. Diversen

De algemene voorwaarden en praktische afspraken maken na ondertekening van de opdrachtbrief door de opdrachtgever en de beroepsbeoefenaar integraal deel uit van de opdrachtbrief.

9. Gegevensverwerking

Informatie over hoe TACCX PARTNERS omgaat met de gegevens op vlak van o.a. verwerking, beveiliging en bewaring verwijzen we naar onze Privacyverklaring te vinden op de website.